Dane adresowe:

Muzeum Saturn w Czeladzi
ul. Dehnelów 10
41-250 Czeladź
tel.: 32 265 42 93, 32 265 42 98
e-mail: muzeumczeladz[at]gmail.com

Jesteś na: Strona główna / O nas / Informacja o dostępności

Informacja o dostępności

Muzeum Saturn w Czeladzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum-saturn.czeladz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-04

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-03-13

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •     filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 •     mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wygląd strony:

    Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące:

 •     możliwa zmiana wielkości czcionki,
 •     zastosowano prawidłowy kontrast,
 •     konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 •     tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 •     nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 •     linki prawidłowo wdrożone,
 •     pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 •     wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Ewelina Buras.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 265 42 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

 

 

Dostępność architektoniczna:

Muzeum Saturn w Czeladzi, z siedzibą przy ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź.

 

 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Dehnelów można wejść jedynie po schodach.
 • Przy schodach do wejścia głównego znajdują się barierki dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności ruchowej.
 • Budynek nie posiada podjazdu dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale zezwala się na parkowanie takich pojazdów na miejscach służbowych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Muzeum Saturn w Czeladzi nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

 

Kontakt z Muzeum Saturn w Czeladzi możliwy jest w szczególności poprzez:

 

 •     Korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: muzeumczeladz[at]gmail.com,
 •     telefonicznie pod numerem (32) 265 42 93,
 •     korespondencję pisemną na adres: Muzeum Saturn w Czeladzi, ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź.

 

Osoba zainteresowania zwiedzaniem przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 7 dni robocze przed planowanym terminem zwiedzania.

W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się:

 •     PJM (polski język migowy),
 •     SJM (system językowo-migowy),
 •     SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

 

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, bądź e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Karty usług pomocne w załatwieniu poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

 

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Redakcja strony: Informacja o dostępności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Buras Ewelina2020-03-13 09:58:08
 • Aktualizacja publikacji:Buras Ewelina2020-07-17 09:04:19
 • Wytworzenie publikacji:Buras Ewelina2020-07-17 09:04:16
 • Zatwierdzenie informacji:Buras Ewelina2020-07-17 09:04:16
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl