Otwarcie Muzeum Saturn

Od 1 marca 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie Muzeum Miejskie Saturn, przekształcone z dotychczas działającej Czeladzkiej Izby Tradycji. Muzeum stanowi samorządową instytucję kultury zlokalizowaną w Pałacu Pod Filarami.

Główne zadania Muzeum Saturn sprowadzają się  przede wszystkim do zbierania informacji, gromadzenia, opracowywania i eksponowania wszelkich pamiątek, dokumentów, zdjęć, świadectw  lokalnego i regionalnego dorobku kulturowego, związanych z szeroko pojętą historią miasta, jego mieszkańcami oraz instytucjami  tu działającymi. W ramach  działalności nowo powstałej instytucji będą również realizowane takie ważne priorytety, jak: prowadzenie kwerend i badań naukowych, przygotowywanie wystaw i projektów edukacyjnych czy upowszechnianie wszelkich działań promujących kulturę.

Od wielu już lat środowisko kulturalne naszego miasta, stowarzyszenia oraz osoby prywatne, mając na względzie bogatą specyfikę historii Czeladzi, czyniły starania o utworzenie placówki muzealnej. Powstanie tego rodzaju miejsca zbiorowej pamięci jest nie tylko dowodem na uwieńczenie długoletnich wysiłków zmierzających do najpełniejszej ochrony przedmiotów o wartości historycznej, artystycznej i społecznej  wytworzonych przez miejską społeczność, ale również pozwoli w oparciu o nie sporządzać naukowe  publikacje i je udostępniać.

Do chwili obecnej, w wyniku prężnej działalności Czeladzkiej Izby Tradycji, zgromadzono wiele eksponatów dokumentujących działalność istniejących ponad 100 lat czeladzkich kopalń, ale również przedmioty codziennego użytku, zdjęcia, dokumenty i innego typu archiwalia. Stanowią one podstawę zbiorów muzealnych, tworząc tym samym podwaliny do systematycznie pozyskiwanych i rozbudowywanych w przyszłości muzealiów. Stworzony został także księgozbiór wydawnictw o Czeladzi i regionie Zagłębia Dąbrowskiego.

Nazwa utworzonego Muzeum Saturn nawiązuje w istocie do jednej z czeladzkich kopalń. W ten sposób z jednej strony została podkreślona rola i znaczenie górnictwa oraz kopalń tu działających, dzięki którym miasto przeżyło swój rozkwit, z drugiej zaś wyznaczone zasadnicze kierunki przyszłej działalności placówki w zakresie podtrzymania tradycji górniczych. Czeladzkie muzeum będzie zatem ściśle związane z programem rewitalizacji terenów pokopalnianych, podporządkowanym idei Kopalni Nauki i Kultury.

Istotnym zamierzeniem od samego początku funkcjonowania muzeum jest przygotowywanie do czynnego uczestnictwa w kulturze, głównie poprzez możliwość umiejętnego korzystania z propozycji kulturalnych dla własnych potrzeb oraz poznania w pełni przekazu informacyjnego zawartego w muzealiach. Nie są one przecież zwykłymi okazami muzealnymi – są wizualną historią naszego miasta i jego mieszkańców.  Współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki, w formie wymiany doświadczeń i oferty wystawienniczej, z instytucjami i organizacjami o podobnych celach, będzie znakomitą, kolejną sposobnością dla czeladzian do korzystania z dóbr kultury, jak również  prezentowania innych cennych kolekcji na miejscu.

Nowo otwarte muzeum od początku tętni życiem i jest aktywnym inicjatorem przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w Czeladzi, słowem działa w służbie społeczeństwa i jego rozwoju.

Siedziba Muzeum mieści się w Pałacu Pod Filarami, dawnej willi naczelnego dyrektora kopalni „Saturn”. Placówką kieruje dyrektor Iwona Szaleniec.

Skip to content